مرور رده

اوردنچر

چه زمانی به اوردنچر نیاز داریم؟

در سال هایی نه چندان دور، از دست دادن یک یا چندین دندان طبیعی از اتفاقات اجتناب ناپذیر پا به سن گذاشتن و پیر شدن…